ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Escriba Honlap Tartalomkezelő Rendszer használatára vonatkozó feltételeket.
Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. Szolgáltató vállalja, hogy a módosítás tényéről értesítést küld Megrendelő e-mail címére. Szolgáltató rögzíti az ÁSZF tartalmát, és módosítást követően archiválja a hatálytalanná vált ÁSZF-eket, amelyek később is elérhetők a Megrendelő számára az következő címen: https://escriba.hu/hu/oldal/aszf. A szerződés nyelve magyar.

1. Fogalmak

Szolgáltató: Jenei Gábor Zsolt e.v. (1119 Budapest, Albert u. 38., adószám:69584073-1-43).
Megrendelő: a Rendszer használatára szerződött jogi- és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek.
Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen.
Felhasználó: az a természetes személy, akinek Megrendelő, vagy Megrendelő kérésére Szolgáltató hozzáférést biztosított a Rendszer eléréséhez.
Tartalom: Felhasználó által a Rendszerbe felvitt és ott tárolt összes szöveges, képi, vagy egyéb adat.
Honlap: Szolgáltató által Megrendelő részére elkészített weboldal, valamint annak tartalma együttesen. Nem azonos a domain névvel.
Rendszerelérés: Felhasználó hozzáférése a Rendszerhez és azok funkcióihoz.
Honlap megjelenés: Megrendelő a Rendszeren keresztül feltöltött honlapjának megjelenítése az oldal látogatói számára a Megrendelő által előzetesen megadott domain név alatt.
Rendszerhasználat: A Rendszer elérésének és a honlap megjelenítése együttesen.
Honlap felfüggesztése: Felhasználó rendszerelérésének korlátozása és Megrendelő honlapja megjelenésének részleges vagy teljes egészében történő átmeneti megszüntetése.
Honlap törlése: Felhasználó rendszerelérésének és Megrendelő honlapja megjelenésének végleges megszüntetése, valamint Megrendelő által a Rendszerbe felvitt összes tartalom és adat teljes törlése.
Szolgáltató e-mail címe: info@admolion.hu.
Megrendelő e-mail címe: Megrendelő szerződésben megadott, vagy később írásban megváltoztatott, Szolgáltatóval történő írásos kommunikációra kijelölt e-mail cím.
Írásos kommunikáció: a másik félnek küldött ajánlott, tértivevényes levél, vagy másik fél e-mail címére küldött e-mail.

2. A szerződés tárgya

Szolgáltató Megrendelő részére biztosítja a Rendszer használatának jogát.
Megrendelő a szerződés megkötésével elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője
 • minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A szerződéskötés folyamán Megrendelő köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy a Megrendelő által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult saját mérlegelés alapján a Honlap felfüggesztésére vagy bárminemű kompenzáció nélküli törlésére.

3. Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik, minimum egy évre.

4. Díjfizetés

4.1. Induló honlap

Szolgáltató a szerződés megkötése után Megrendelő igényeinek megfelelően a szerződésben rögzített határidőre elkészíti a honlapot, feltöltve a szerződésben megállapított mennyiségű, Megrendelőtől kapott tartalommal.
Amennyiben a Honlap Szolgáltató hibájából nem készül el határidőre:

 • Megrendelő Szolgáltatóval közösen megállapíthat egy új határidőt. Megrendelő elfogadja, hogy Szolgáltató kötbér vagy kártérítés fizetésére nem kötelezhető
 • Megrendelő jogosult a szerződéstől írásban elállni. Szolgáltató elismeri, hogy a szerződésben megállapított összegre nem jogosult. Megrendelő elfogadja, hogy Szolgáltató jogosult a Honlap bárminemű kompenzáció nélküli törlésére.

Amennyiben a honlap a határidőn belül Megrendelő hibájából (pl. késedelmes információszolgáltatás miatt) nem tud elkészülni, Szolgáltató jogosult a határidő lejártát követően a szerződésben megállapított díj számlázására, melynek megfizetését Megrendelő a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szolgáltató továbbra is köteles a honlap elkészítésére, amennyiben Megrendelő írásban jelzi, hogy oldaláról ennek akadálya elhárult.
Megrendelő a szerződés megkötésétől a neki kiállított számla fizetési határidejéig garantáltan hozzáfér a Rendszerhez. A számla kiegyenlítését követően Megrendelő a számla kiállítását követő hónap 10. napján kezdődő 1 naptári évig jogosult a Rendszer használatára.

4.2 A Rendszerhasználat jogának meghosszabbítása

Megrendelő elfogadja, hogy a jogosultság a lejáratkor automatikusan hosszabbodik a legutóbbi díjfizetési frekvencia idejével (pl. havi, negyedéves, vagy éves), Szolgáltató jogosult Megrendelőt az aktuális díj kifizetésére kötelezni.
Megrendelő írásban kérheti az ettől eltérő díjfizetést, vagy kérheti a hosszabbítás törlését, amennyiben ezt a lejárat előtt legalább 15 munkanappal teszi.
A hosszabbítás díjáról Szolgáltató a lejárat előtt legalább 8 nappal díjbekérőt küld Megrendelő megadott e-mail címére.
A díjbekérő kiegyenlítését követően Szolgáltató 5 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki Megrendelő részére, melyet a megadott e-mail címre küld el.

4.3 Késedelmes díjfizetés

Amennyiben Megrendelő a számla vagy díjbekérő fizetési határidejéig annak összegét nem tudja kiegyenlíteni:

 • Írásban kérhet 7 naptári nap haladékot, melynek elfogadását Szolgáltatónak joga van szabadon mérlegelni.
  • Pozitív elbírálás esetén ez alatt a Rendszerhez való hozzáférése és tartalmának hozzáférhetősége változatlanul megmarad.
  • Negatív elbírálás esetén Szolgáltató jogosult a Honlap azonnali, bárminemű kompenzáció nélküli felfüggesztésére.
 • Amennyiben a számla vagy díjbekérő a fizetési határidő utáni 7. naptári nap végére sincs kiegyenlítve, Szolgáltató jogosult a Honlap bárminemű kompenzáció nélküli felfüggesztésére.
 • Amennyiben a számla vagy díjbekérő annak fizetési határideje utáni 21. naptári nap végére sincs kiegyenlítve, Szolgáltató jogosult a szerződést felmondanására, és a Honlap azonnali, bárminemű kompenzáció nélküli törlésére.

5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató biztosítja Megrendelő számára a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Rendszerhasználat jogát.
Szolgáltató fenntartja a jogot szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.
Szolgáltató fenntartja a jogot a honlapján aktuálisan feltüntetett díjak (https://escriba.hu/hu/oldal/escriba-honlap-arak) egyedi mérlegelés alapján történő csökkentésére.
Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás fennállása alatt havonta egyszer, maximum 30 percnyi időtartamban, ingyenesen végez el változtatásokat Megrendelő honlapján, amennyiben Megrendelő ezt írásban kéri legkésőbb az adott hónap 21. napjáig. Ezt meghaladó mennyiségű munkavégzés költségtérítéssel, előzetes egyedi megállapodás alapján lehetséges.
Megrendelő elfogadja, hogy Szolgáltató biztonsági okokból technikailag hozzáférhet az általa feltöltött tartalomhoz. Szolgáltató garantálja, hogy fizikailag csakis és kizárólag Megrendelő írásos kérésére (pl. tartalom-karbantartás), vagy Megrendelő tartalmának jogsértő volta esetén fér hozzá. Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatban rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:

 • az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
 • az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
 • 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
 • az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

Szolgáltató köteles szolgáltatását karbantartani, bármely esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani. Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást e-mail útján Megrendelő vagy Felhasználó számára térítés nélkül megadja, azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.
Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.
Szolgáltató saját hibájából eredő károkat köteles haladéktalanul megszüntetni, az ezzel kapcsolatos helyreállítást térítésmentesen elvégezni.
Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatvesztésekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.
Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.
Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Megrendelő által a Rendszerben tárolt tartalmakat, azonban nem vállal felelősséget ezen tartalmakért, sem azok elvesztéséből származó károkért. 
Szolgáltató a Rendszer nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. Szolgáltató szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.
Jelen szerződés teljesítése során Szolgáltatónak nem feladata Megrendelő hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.
Szolgáltató jogosult a Rendszer által kezelt honlapok látogatottsági statisztikáihoz hozzáférni, és ezeket aggregált, nem beazonosítható módon nyilvánosságra hozni.

Megrendelő hozzájárul, hogy Honlapját Szolgáltató bármely médiumban feltüntetheti mint referenciát, képi, szöveges, vagy bármilyen egyéb formátumban.

6. Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő köteles Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat Szolgáltatónak megfizetni. Megrendelő köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez közreműködni és minden szükséges információt Szolgáltató részére biztosítani.
Megrendelő honlapjának tartalmát saját felelősségre tárolja Szolgáltató Rendszerében, valamint teljes büntetőjogi felelősséget vállal ezen tartalomért és honlapjának törvényben előírt működtetéséért. Minden, a Rendszerbe felvitt tartalommal vagy a honlap működtetésével kapcsolatos jogvita rendezése csakis és kizárólag Megrendelő felelőssége és feladata.
Amennyiben külön megállapodás máshogy nem rendelkezik, a Rendszer tartalmi kezelése, rögzítése, adminisztrálása minden esetben Megrendelő feladata.
Megrendelő köteles a Rendszer használatához kapott, vagy a saját maga által létrehozott belépési kódokat a tőle elvárható gondossággal kezelni és titokban tartani, valamint Felhasználóval titokban tartatni. Szolgáltató garantálja, hogy a Rendszerben tárolt jelszavak egyirányú titkosításúak és visszafejthetetlenek. A belépési kódok gondatlan, nem biztonságos tárolásából, nyilvánosságra vagy illetéktelenekhez kerüléséből eredő károkért Szolgáltató nem felel, az esetleges helyreállítási költségek Megrendelőt terhelik.
Megrendelő a Rendszerhasználati jogot harmadik személyre Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át, a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélküli átruházás semmis.
Megrendelő a Rendszert kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és elfogadja, hogy Szolgáltató az igénybevétellel felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató kizárja a felelősségét a közvetett károk tekintetében, különösen elmaradt bevétel, haszon, adatvesztés, „jóhírnév” csökkenése tekintetében.
A Megrendelő által saját látogatói és/vagy üzletfelei felé tanúsított magatartásért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató az esetleges jogsértések felderítésében együttműködik a hatóságokkal.

7. Szerzői jog

Megrendelő Honlapjának Szolgáltató által elkészített vizuális megjelenése Szolgáltató szellemi tulajdona, amely Szolgáltató erről szóló számlájának kifizetése után Megrendelő szellemi tulajdonává válik.
Megrendelő teljes büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a Honlap Tartalma vagy saját szellemi tulajdona, vagy, jogvédett tartalom esetén, a közzététel az adott tartalom szellemi tulajdonosának engedélyével történik, a közzététel joga minden feltételének teljesülésével.

8. Technikai feltételek

A Rendszer SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás.
Szolgáltató a Rendszert az általa biztosított szerveren vagy szervereken üzemelteti. A szolgáltatás Megrendelő által biztosított szerveren történő üzemeltetésére nincs lehetőség.
A Rendszer használatának technikai feltételei a következők:

 • Szélessávú Internet kapcsolat;
 • Internet böngésző, és annak futtatására alkalmas számítógép;
 • Belépési kódok ismerete;

Támogatott böngészők, és azok verziói:

 • Mozilla Firefox, legfrissebb verzió
 • Google Chrome, legfrissebb verzió
 • Opera, legfrissebb verzió
 • Microsoft Edge, legfrissebb verzió
 • Android Browser Android, legfrissebb verzió
 • Google Chrome for Android, legfrissebb verzió
 • Opera Mobile Browser, legfrissebb verzió
 • Apple iPad Safari, legfrissebb verzió
 • Apple OS X Safari, legfrissebb verzió

Amennyiben a Megrendelő az előbbiekben felsorolt böngészők verzióinál korábbiban tapasztal hibát, úgy azt Szolgáltató nem köteles javítani. A hiba megoldására a böngésző verziójának frissítése javasolt.
Szolgáltató részére a tárhelyet biztosítja: C-Host Kft. (Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.)

9. Rendelkezésre állás

Szolgáltató vállalja, hogy a Rendszert 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 90 perc üzemszünet beiktatására esetlegesen szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére, mely nem csökkenti a garantált rendelkezésre állást.

10. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek például: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, hatósági rendelkezések, szállítási embargó stb.
Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni.
Számla vagy díjbekérő kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események nem jelentenek mentességet, Megrendelő kártérítésre nem jogosult.

11. A szerződés megszűnésének esetei

A szerződést felmondani kizárólag írásban lehet.
A Rendszer használati jogosultságára vonatkozóan Megrendelő bármikor indoklás nélkül felmondhatja a szerződést. Szolgáltató köteles a már kifizetett időtartamra továbbra is biztosítani a Rendszer elérését és a Honlap megjelenítését, a már kifizetett díj visszatérítésére Szolgáltató nem kötelezhető. A kifizetett időtartam lejárta után Szolgáltató jogosult külön értesítés nélkül a Honlap azonnali, bárminemű kompenzáció nélküli törlésére. Megrendelő írásban kérheti a Honlap törlését a kifizetett időtartam lejárta előtt is.
Minden más esetben a szerződés felmondása esetén Szolgáltató jogosult külön értesítés nélkül a Honlap azonnali, bárminemű kompenzáció nélküli törlésére.
Megrendelő azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben:

 • Induló honlap esetén Szolgáltató a közösen megállapított határidőre nem teljesít.
 • Szolgáltató indokolatlanul felfüggeszti a Rendszerhez való hozzáférését vagy a Honlapját.
 • Szolgáltató indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben árat emel.
 • Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeket úgy módosítja, ami Megrendelő számára nem elfogadható, a módosítás napját követő 5 munkanapon belül.
 • Két hónapot meghaladó Vis Maior esemény  esetén.

Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben:

 • Megrendelő a számlát vagy díjbekérőt a fizetési határidejét követő 21. nap végéig nem egyenlíti ki.
 • Megrendelő bármely tartalma bizonyíthatóan:
  • Szolgáltató számára kárt okozhat, jó hírnevét rontja
  • jogszabályba ütköző tevékenységet valósít meg
  • jogvédett tartalmat engedély nélkül tartalmaz
  • közerkölcsbe ütköző, pornográf
  • erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszít
  • illegális weboldalt népszerűsít.
 • Két hónapot meghaladó Vis Maior esemény  esetén.

12. Titoktartás

Szolgáltató a szerződés megkötésével kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során Megrendelő által számára átadott bármilyen dokumentációból származó, illetve tárgyaláson elhangzott vagy írásban közölt, vagy más módon birtokába került adatot és információt (pl. Megrendelő tulajdonát képező szabadalom, know-how, üzleti titok, szellemi tulajdon, Megbízó ügymenete, gazdálkodása, üzleti kapcsolatai, tervei, valamint bármilyen, a teljesítés során tudomására jutott személyes adat) megőriz, azokat bizalmasan kezeli, nem hasznosítja, és harmadik fél tudomására Megrendelő engedélye nélkül nem hozza.
Megrendelő a szerződés aláírásával engedélyezi, hogy Szolgáltató alvállalkozói illetve egyéb közreműködői a fenti információkról a teljesítéshez feltétlen szükséges mértékben tudomást szerezzenek, amennyiben a teljesítésbe bevont személyek titoktartási nyilatkozatot írnak alá.

13. Egyéb rendelkezések

Felek megegyeznek, hogy e-mail címükre küldött e-mailt hivatalos, írásos kommunikációnak ismerik el.
Felek megegyeznek, hogy amennyiben bármely szerződést érintő adatukban (pl. e-mail cím, név, számlázási cím, stb.) változás történik, a másik felet haladéktalanul írásban értesítik.
Felek megegyeznek, hogy a szerződés megkötését követően felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni.
Felek megegyeznek, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalás útján rendezzék bármely nézeteltérésüket, mely jelen szerződéssel kapcsolatban felmerül. Bármely vitás esetben elsősorban a békés úton történő megoldást részesítik előnyben, egymással együttműködnek, és a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják. Amennyiben ez eredménytelennek minősül, jogvitájuk eldöntésére a hatáskörrel rendelkező budapesti székhelyű bíróság a kizárólagosan illetékes.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.


Kelt: Budapest, 2021.02.03.

Escriba Általános Szerződési Feltételek, 2021.02.03.
Ez az oldal sütiket használ.